Blog Utama Saya :-

Kitab Kuning

Dalail Al-Khairat
(Blog Utama)

Rabu, 20 Januari 2021

Pedoman Perempuan (Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas)

 
Pedoman Perempuan

Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas

 

Dinukil Dari Kitab:

 

بُغْيَةُ الطُّلاَب

لِمُرِيْد مَعْرِفَة اْلأَحْكَام بِالصَّوَاب

 

Idaman Penuntut Ilmu

Bagi Yang Ingin Mengetahui Hukum-Hakam Dengan Benar Tanpa Ragu

 

Karangan :

العالِم العلامة العارف الربَانى مولانا وقدوتنا

الشيخ داود بن عبد الله الفطانى  رحمه الله تعالى

Al-‘Alim Al-‘Allamah Al-‘Arif Ar-Rabbani

Asy-Syaikh Daud bin ‘Abdullah Al-Fatoni t

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd

 

Tambahan Permasalahan Haidh Daripada:

Furu’ Masail – Syaikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fatoni

Kasyaful Litsam – Syaikh Zainal ‘Abidin Bin Muhammad Al-Fatoni

Ad-Dimail Kharijah – Syaikh Haji Wan ‘Abdur Rahman Bin Muhammad

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Oeh:

Muhammad Yunus Bin Minhat

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

Disemak dan Disusun Semula Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

dfdfdfdfdfdfdfdfdfIsi Kandungan Kitab

 

Ini Suatu Bab Pada Menyatakan Haidh

Ta’rif Haidh .............................................................................................................. 11

Dalil Haidh ................................................................................................................ 12

Waktu Haidh

Masa Sekurang-Kurang Haidh Dan Sebanyak-Banyaknya ……………………..... 13

Masa Kebiasaan Haidh ............................................................................................. 14

Masa Sekurang Suci Antara Dua Haidh ................................................................... 15

Tempoh Suci Antara Haidh dan Nifas

Tempoh Suci Antara Nifas dan Haidh

Darah Nifas Berhenti Dalam Tempoh 60 Hari ......................................................... 16

Tempoh Sebanyak-Banyak Suci

Tempoh Masa Kebiasaan Suci

Berlaku Haidh Yang Menyalahi Periksa Imam Kita Syafi’i & Sekalian Ulama’ ..... 17

Hukum Perempuan Yang Putus Haidh Melihat Darah

Tahun Putus Asa Perempuan Daripada Haidh ……………………….…………..... 18

Perkara Yang Diharamkan Ke Atas Orang Yang Haidh Dan Nifas ......................... 19

Haram Bagi Perempuan Yang Haidh Itu Mandi Mengangkat Hadats ……….......... 22

Haram Berpuasa Bagi Perempuan Yang Haidh dan Nifas

Hukum Mengqadha’ Puasa dan Sembahyang ……................................................... 23

Hukum Mengqadha’ Sembahyang

Hukum Menyentuh Perempuan Yang Haidh ........................................................... 24

Hukum Jimak Perempuan Yang Haidh .................................................................... 25

Hukum Perempuan Yang Haidh Ditolaq Oleh Suaminya ........................................ 26

Hukum Yang Bergantung Dengan Haidh ................................................................. 27

 

Istihadhah .................................................................................................................. 28

Perkara Wajib Dilakukan Ketika Hendak Sembahyang Fardhu Atas Yang Istihadhah

Berhenti Darah Istihadhah Setelah Selesai Wudhu’

Masalah Orang Yang Kemih Wajib Sembahyang Duduk ........................................ 30

Masalah Perempuan Yang Istihadhah Berhubung Dengan Haidh ........................... 31

Masalah Perempuan Yang Ber’adat Haidh

Perhatian: ................................................................................................................. 33

 

Rajah Pembahagian Mustahadhah ............................................................................ 35

Perempuan Mustahadhah Terbahagi Kepada Tujuh

Tamyiz dan Syarat Tamyiz Bagi Yang Baru Haidh ................................................. 36

Huraian Warna dan Sifat-Sifat Darah Yang Kuat  ................................................... 38

Berhimpun Darah Kuat, Lemah dan Terlebih Lemah .............................................. 39

Mustahadhah Yang Baharu Haidh Tiada Cukup Syarat Tamyiz .............................. 40

Darah Kuat Berada Di Akhir

Perempuan Mustahadhah Yang Meniggalkan Sembahyang 45 Hari ....................... 41

Pedoman Perempuan (Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas)

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Perempuan Beradat Haidh, Ingat Kadar dan Waktu Haidh ...................................... 42

Jika Adat Berbeza dan Teratur

Jika Daur Tiada Berulang dan Ia Ingat Giliran Haidh Yang Terakhir ...................... 43

Jika Lupa Aturan Adat Haidh ................................................................................... 44

Jika Beradat Haidh, Ingat Kadarnya, Waktunya dan Membezakan Darah ............... 44

Jika Menyelangi Antara Adat dan Tamyiz itu Sekurang-Kurang Suci

Perempuan Beradat Haidh Apabila Darah Keluar Melebihi Adat ............................ 45

Mustahadhah Yang Ber’adat Haidh Yang Lupa Kadarnya Dan Waktunya ............. 46

Puasa Perempuan Mutahaiyirah Muthlaqah ............................................................. 47

Mutahayyirah Nisbiyyah

1. Mutahaiyirah Yang Lupa Tempoh Tapi Ingat Tarikh ........................................... 49

2. Mutahaiyirah Yang Lupa Tarikh Tapi Ingat Tempoh ........................................... 52

 

Perbezaan Naqa’ dan Fatrah

Hukum Naqa’ ............................................................................................................ 55

Makna Fatrah

Makna Naqa’

Hukum Darah Yang Keluar Antara Dua Anak Kembar ........................................... 57

Hukum Darah Perempuan Yang Bunting ................................................................. 58

 

Nifas .......................................................................................................................... 59

Tempoh Nifas ............................................................................................................ 60

Perkara Yang Diharamkan Ketika Nifas

Perbezaan Di Antara Nifas dan Haidh ...................................................................... 61

Permulaan Masa Nifas .............................................................................................. 62

Masalah Perempuan Tiada Keluar Darah Nifas

Hukum Darah Keluar Selepas 15 hari atau Lebih Setelah Wiladah ......................... 63

Darah Nifas Yang Melampaui 60 Hari ..................................................................... 64

Hikmah Sebanyak Tempoh Nifas ............................................................................. 65

Wajib Perempuan Belajar Segala Hukum Haidh, Istihadhah Dan Nifas .................. 66

 

Soal-Jawab Daripada Kitab Furu’ Al-Masail wa Ushul Al-Wasail

Nama-Nama Haidh

Lapan Yang Ada Haidh ............................................................................................ 67

Makna Haidh

Tempoh Haidh

Pahala Meninggalkan Sembahyang Ketika Haidh Kerana Allah ............................. 68

Darah Keluar Melalui Dubur

Darah Kurang Sehari Semalam

Perempuan Haidh Lalu Di Dalam Masjid

Masuk Masjid Masjid Memakai Kasut ..................................................................... 69

Kedudukan Puasa Perempuan Haidh

Wathi Isteri Ketika Haidh Untuk Mengelakkan Zina

Onani Untuk Mengelakkan Zina ............................................................................... 70

Pedoman Perempuan (Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas)

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Jima’ Isteri Apabila Sudah Suci Tapi Belum Mandi Wajib

Jima’ Isteri Yang Istinjak Dengan Batu .................................................................... 71

Tempoh haidh Berselang-Seli

Kenal Darah Haidh Melalui Sifat-Sifatnya

Perempuan Yang Istihadhah Tiada Berhubung Dengan Haidh ................................ 72

Perempuan Hamil Keguguran

Mutahayyirah Nisbiyyah (متحيرة نسبية) ......................................................................... 73

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Wiladah ......................................... 74

Mutahayyirah Muthlaqah (متحيرة مطلقة) ........................................................................ 75

 

Menyatakan Haidh Daripada Kitab Kasyf Al-Litsam ‘An As-ilah Al-Anam

Fasol Haidh

Pahala Meninggalkan Sembahyang Ketika Haidh Kerana Allah

Tempoh Haidh .......................................................................................................... 76

Darah Kurang Sehari Semalam

Wathi Isteri Ketika Haidh Untuk Mengelakkan Zina

I’tiqad Halal Wathi Perempuan Ketika Haidh .......................................................... 77

Jima’ Isteri Apabila Sudah Suci Tapi Belum Mandi Wajib

Jima’ Isteri Yang Istinjak Dengan Batu

Perempuan Haidh Lalu Di Dalam Masjid

Kedudukan Puasa Perempuan Haidh ........................................................................ 78

Tempoh haidh Berselang-Seli

Kenal Darah Haidh Melalui Sifat-Sifatnya

Perempuan Yang Istihadhah Tiada Berhubung Dengan Haidh ................................ 79

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Keguguran

Mutahaiyirah Yang Lupa Tempoh Tapi Ingat Tarikh .............................................. 80

Mutahaiyirah Yang Lupa Tarikh Tapi Ingat Tempoh

Hukum Darah Keluar Sebelum 15 hari Setelah Beranak .......................................... 81

Mutahayyirah Muthlaqah (متحيرة مطلقة) ........................................................................ 82

 

Risalah Ad-Dimail Kharijah Min Qubulin Nisa’

Salinan Surat Titah Penaungnya ............................................................................... 85

Menyambut dan Menjunjung .................................................................................... 86

Muqaddimah

Perihal Darah ............................................................................................................ 87

Perihal Darah Haidh .................................................................................................. 89

Perihal Darah Nifas ................................................................................................... 93

Perihal Darah Istihadhah ........................................................................................... 95

Rajah Pembahagian Mustahadhah .......................................................................... 100

 

Perihal Istahadhah Bukan Mutahaiyirah ................................................................. 101

Perihal Mutahaiyirah Muthlaqah  ........................................................................... 103

 

Pedoman Perempuan (Permasalahan Haidh, Istihadhah dan Nifas)

www.alraufi.blogspot.com

 

 

Perihal Mutahayyirah Nisbiyyah ............................................................................ 106

Perihal Perkara Diharamkan Sebab Haidh dan Nifas ............................................. 108

 

Taqarizh (تقاريظ) Ulama’-Ulama’ Iaitu Guru-Guru Hamba

Mentaqrizhkan Oleh Syaikh ‘Abdullah Fahim ....................................................... 112

Mentaqrizhkan Oleh Syaikh Muhammad Zain Amin Mufti Perak ........................ 114

Mentaqrizhkan Oleh Asy-Syaikh Nawawi Bin Muhammad Thahir ....................... 115

Mentaqrizhkan Oleh Asy-Syaikh Haji ‘Ali Salahuddin Kelantan .......................... 116

 

Salinan Jawi Kitab Bughyah – Bab Haidh

Salinan Jawi Sebahagian Kitab Ad-Dimail Kharijah

Ahad, 10 Januari 2021

Munyatul Musolli - Syaikh Daud Al-Fatoni

 


 

انيله كتاب يڠبرنام

مُنْيَةُ الْمُصَلِّي

يڠ ملڠكفي اكن مَسَائِلَ الدُّرَرِ وَاللاَّلِى * كاراڠن العالم العلامة *

يأيت توان شيخ داود بن عبد الله الفطانى

غفر الله له آمين

ثم آمين

 

Inilah Kitab Yang Bernama

Cita-Cita Orang Yang Bersembahyang

Yang Melengkapi Akan Masalah-Masalah Mutiara dan Berharga *

Karangan Al-'Alim Al-‘Allamah *

Iaitu Tuan Syaikh Daud ibn 'Abdullah Al-Fatoni

Semoga Allah mengampuni Baginya Amin

Kemudian Amin

 

fdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd

 

Risalah Tambahan:

Al-Bahjah Al-Mardhiyah

(Hukum Muwafiq dan Masbuq)

Bulughul Maram

(Bicara Niat dan Muqaranah)

fdfdfdfdfdfdfdf

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi Serta Disusun Semula Oleh :

Muhamad Rauf Bin Minhat


Sullam Ash-Shibyan - Al-‘Allamah Guru Tuan Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi

 

سُلَّمُ الصِّبْيَانِ

فى الفقه الشافعى

كتاب الصلاة، كتاب الجنائز

الجزء الأول

 

 

کارڠن

العلامة الحاج چيك بن احمد القدحى

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

آمين

 

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi:

Shakila Binti Safri

Muhamad Rauf Bin Minhat

Himpunan Risalah Al-‘Allamah Tuan Guru Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi

 

Inilah

Himpunan Risalah

Al-‘Allamah Guru Tuan

Haji Chik Bin Ahmad Al-Qadahi t

 

Kifayah Ash-Shibyan

(كفاية الصبيان فِى بَيَانِ عَقَائِدِ اْلإِيْمَانِ)

 

Paku Iman dan Simpulan Iman

(فاكو ايْمان  دان سيمفولن ايْمان)

 

Risalah Pada Menyatakan

Menolak Fahaman Kaum Muda Atau Wahabi

 (رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى سَلَفِيَّةٍ وَهَّابِيَّةٍ الْمَعْرُوْفِ بِقَوْمِ مُوْدَا)

 

Risalah Pada Menyatakan Hukum Salam

)رِسَالَةٌ فِي حُكْمِ السَّلاَمِ(

 

Risalah Pada Menyatakan Riddah

)رِسَالَةٌ فِي الرِّدَّة(

 

Risalah Pada Menyatakan Hukum Riba

)رِسَالَةٌ فِي حُكْمِ الرِّبَا(

 

Luqtotul Aurad

)لقطة الاوراد(

 

Al-Luqtotush Shughra Li Aimmatil Qura

(الْلُقْطَةُ الصُّغْرَى ِلاَئِمَّةِ الْقُرَى)

 

Pengalihan Jawi Kepada Rumi, Disusun Semula dan Notakaki Oleh:

Muhamad Rauf Bin Minhat

 

Dibantu Merumi Sebahagiannya Oleh:

Siti Khursiah Binti Abu Bakar

Muhamad Yunus Bin Minhat